سنجش و اندازه گیری

دکتر سید علی هاشمی

/introducing-dr-ali-hashemi

روانشناس کودک، متخصص سنجش روانشناختی، سنجش استثنایی