دکتر نادر غنی زاده

فیلم آموزشی رایگان: علت لکنت زبان چیست و چگونه درمان می شود؟

/what-is-the-cause-of-stuttering-and-how-is-it-treated

در این فیلم آموزشی، دکتر نادر غنی زاده (گفتاردرمانگر) به شما آموزش می دهد که عامل ایجاد کننده ی لکنت زبان چیست؟ و آیا درمان می شود؟