سوابق تحصیلی:

 • کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان،گرایش علوم شناختی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 • کارشناس ارشد مدیریت، گرایش توانبخشی_آسیب شناسی گفتار و زبان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 • دکتری تخصصی کارآفرینی گرایش فناوری، دانشگاه تهران

سوابق و تجارب شغلی:

 • معاون اداري و مالي موسسه علمي و کاربردي هلال ايران، از 1394 تا کنون
 • مشاور قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور در امور اداري و پشتیبانی ، 1394
 • مدير اداري و پشتيباني ستاد اقامه نماز کشور، 1394
 • مشاور معاون توسعه نيروي انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر در امور فناوري اطلاعات، 1394
 • مشاور رئيس و سرپرست هيئت امناي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، از 1393 تا کنون
 • معاون آموزش و پژوهش سازمان جوانان هلال احمرکشور ، از 1391 تا 1393
 • مشاور اجرايي رئيس سازمان جوانان هلال احمر کشور ، از 1389 تا 1393
 • مدير شبکه امدادي، آموزشي (الکترونيک)  مهرگويان جمعيت هلال احمر از 1389 تا 1393
 • نماينده رئيس سازمان و رئيس دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان بهزيستي کشور، از 1388 تا 1389
 • نماينده سازمان بهزيستي کشور در تحقيقات و پژوهش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، از 1387 تا 1389
 • نماينده رئيس سازمان بهزيستي کشور در شوراي انفورماتيک و آمار، از 1384 تا 1389
 • مديريت اجرايي برگزاري دوره هاي آموزشي علوم اعصاب (neuroscience) (علوم شناختی)، دانشگاه توانبخشی تهران، از سال 1382 تا 1383
 • عضويت در کميته علمي "اقتصاد شناختي" ستاد علوم شناختي کشور، 1393

سوابق آموزشی و تدریس:

 • تدریس توانمند سازي و رفاه اجتماعي رويکرد اجتماع محور ، از 1382 تا 1393
 • تدریس مهارتهاي ارتباط موثر زباني و غيرکلامي، از 1384 تا 1393
 • تدریس مهارتهاي گارگروهي و يادگيري متقابل ، از 1387 تا 1393
 • تدریس توسعه سرمايه اجتماعي ، از 1388 تا 1393
 • تدریس مديريت تفکر انتقادي و نوآوري (شيوه ها و مدلهاي عصبي شناختي)، از  1382 تا 1393
 • تدریس فنون و مهارتهاي مشارکت هاي اجتماعي، از 1382 تا 1393
 • تدریس توانمند سازي توجه و تمرکز (شيوه ها و مدلهاي عصبي شناختي) ، از 1382 تا 1393
 • همکاری با پژوهشکده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، از 1382 تا 1386
 • مداخلات زباني شناختي، از 1392 تاکنون
 • فعاليت به عنوان درمانگر متخصص - توانبخشي آسيب شناس گفتار و زبان
 • چاپ مقاله در همايش بين المللي پژوهش، بهره وري ، رشد و توسعه اقتصادي
 • تدوين برنامه ICT روستايي
 • بررسي وضعيت اجتماعي اقتصادي جامعه هدف –آشکار سازمان بهزيستي کشور
 • پژوهش بررسي الگوهاي رايج اجتماعي در بين نوجوانان تيز هوش و عادي شهر تهران، مجله علمي و پژوهشي مطالعات ناتواني
 • پژوهش ارزيابی خدمات ارائه شده در طرح مسافرين نوروزي سازمان جوانان هلال احمر از نگاه خدمت گيرندگان، سازمان جوانان هلال احمر و 31 استان کشور
 • تدوين برنامه راهبردي سازمان جوانان هلال احمر با همکاري مديران ستادي و استاني
 • تدوين برنامه راهبردي سازمان بهزيستي کشور با همکاري مديران ستادي و استاني
 • پژوهش بررسی نقش نگرش اعضا ء بر فعاليتهاي سازمانهاي مردم نهاد معلولين، مجله علمي و پژوهشي مطالعات ناتواني
 • بررسي تجارب مردم از فعاليت سازمانهاي مردم نهاد معلولين ، دومين همايش سراسري تحقيقات کيفي در علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکي کرمان
 • بررسی شاخصها ي آماري در 5 سازمان و صندوق تابعه و تدوين سالنامه آماري وزارت رفاه و تامين اجتماعي
 • تجارت الکترونيک؛ کارآفريني براي معلولين جسمي،حرکتي
 • اجرای طرح ملی صدور کارت الکترونيکي هوشمند بانکي براي اعضاي جوان هلال احمر  (همراه کارت جوان) با همکاري بانک ملي ايران
 • بررسی عملکرد سازمان بهزيستي کشور طي سالهاي 1384 -1387
 • بررسی عملکرد سازمان جوانان هلال احمر در سال 1389
 • بررسی عملکرد سازمان جوانان هلال احمر در سال 1390
 • استفاده از موسيقی در درمان اختلالات گفتار

دوره های آموزشی گذرانده شده:

 • شرکت در کارگاه آموزشي بين المللي علوم شناختی ( International conference of cognitive science) و کسب گواهینامه Neuropsychology & aphasia intervention
 • دوره آموزشي روانشناسي پيشگيري دانشگاه لاپزينگ در کشور آلمان
 • شرکت در سمينار بررسي آناتوميکي و باليني کورتکس مغز در دانشگاه علوم پزشکي ايران
 • دوره های آموزش عالی آزاد خدمات ، دولت و تجارت الکترونيک (از مجتمع فني تهران) و کسب گواهينامه (Educatinoal courses of ecommerce certificate)
 • دوره های آموزش عالی آزاد، راهبری رايانه های شخصی (از مجتمع فنی تهران) و کسب گواهينامه (General PC professional user certificate)
 • دوره هاي آموزش عالي آزاد ،اينترنت و اينترانت و کسب گواهينامه (internet & intranet certificate)
 • شرکت در دوره پودماني توسعه رفاه اجتماعي
 • دوره آموزشی توانمندسازی جوانان در فعاليتهای اجتماعی مرکز مددکاری اجتماعی ايران
 • دوره آموزشی آسيب های اجتماعی جوانان

کتب تالیف شده :

 • دسترسی الکترونيک برای افراد کم توان شماره -شابک 9 - 93 - 679 - 964 – 0 تهران، 1387
 • مطالعه سيستماتيک ريويو و ميدانی و تدوينکتاب سالنامه آماری 5 سازمان و صندوق تابعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سال 1386. تهران، 1386
 • مطالعه ميدانی و تدوين کتاب فعاليتها و دستاوردهای سازمان جوانان هلال احمر در سال 1389. تهران، 1389
 • مطالعه ميدانی و تدوين کتاب کتاب فعاليتها و دستاوردهای سازمان جوانان هلال احمر در سال 1390. تهران، 1390

رزرو وقت گفتاردرمانی در کلینیک ایران