سوابق تحصيلی:

 • کارشناس روانشناسی بالينی، 1379 ، دانشگاه آزاد، واحد کرج
 • کارشناس ارشد روانشناسی بالينی، 1393، دانشگاه آزاد، واحد آملی

سوابق شغلی:

 • مشاوره تلفنی مركز بركت تل (ستاد فرمان امام خمينی)
 • مشاوره تلفني بهزيستی (١٤٨٠)
 • همكاری با كلينيك مددكاری ايران
 • همكاری با مركز مشاوره ديدار
 • همكاری با مركز مشاوره مهرآذر

دوره های آموزشی گذرانده شده:

 • دوره زوج درمانی شناختی رفتاری | مرکز مشاوره سگال
 • دوره طرحواره درمانی | مرکز مشاوره سگال
 • دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات هيجانی | مرکز مشاوره سگال
 • جلسات مشاهده مستقيم تشخيص اختلالات رواني | دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان انستيتو روانپزشکی
 • دوره تشخيص و درمان افسردگی | معاونت فرهنگي و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبايي
 • دوره ارزيابی و تشخيص به روش رفتار درماني شناختی | دانشگاه تهران
 • تشخيص و درمان کودک مبتلا به اوتيسم / درمان وابستگي کودک / بيش فعالی، نقص در توجه و تمرکز کودکان و ... | کلينيک مددکاري و اجتماعي ايران
 • دوره های آموزشی مربيان روستا مهد | دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

برای رزرو وقت مشاوره و رواندرمانی با ایشان تنها یک دکمه فاصله دارید