سوابق تحصیلی:

 • کارشناس روانشناسی بالینی 1386 _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 1389 _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

سوابق و تجارب شغلی:

 • سازمان بهزیستی از سال 1384 تا 1391 به عنوان روانشناس بالینی
 • کلینیک روانشناسی و مشاوره وحدت از سال 1385 تا 1390 به عنوان روانشناس بالینی
 • کلینیک مددکاری اجتماعی ایران از سال 1389 تاکنون به عنوان روانشناس بالینی
 • مجتمع علامه طباطبایی سال 1389 به عنوان روانشناس بالینی
 • مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی چمان از سال 1394 تاکنون به عنوان موسس و مسئول فنی
 • مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی چمان از سال 1394 تاکنون به عنوان روانشناس بالینی
 • مشاور علمی مجله بهداشت زنان از سال 1392 تا 1394 به عنوان روانشناس بالینی
 • مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی نوید از سال 1392 تا 1394 به عنوان روانشناس بالینی
 • شرکت سالم تجارت آسیا از سال 1393 تاکنون به عنوان مشاور
 • شرکت ویستا سامانه آسا، شرکت میلاد نور، شرکت سالم تجارت آسیا، شرکت یزدا از سال 1392 تاکنون به عنوان مشاور مدیرعامل

سوابق آموزشی و تدریس:

 • برگزاری کارگاه مهارت تصمیم گیری از سال 1394 تاکنون
 • برگزاری کارگاه خیانت های زناشویی از سال 1390 تاکنون
 • برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای زندگی از سال 1390 تاکنون
 • برگزاری کارگاه مدیریت استرس از سال 1393 تاکنون
 • برگزاری کارگاه شهروند سازمانی (مجموعه ای از رفتارهای فردی در غالب گروه
 • برگزاری کارگاه کنترل خشم از سال 1392 تاکنون
 • برگزاری کارگاه غریق  نجات(کارگاه دلبستگی عاطفی) از سال 1396 تاکنون
 • برگزاری کارگاه برای مدیران ارشد در زمینه سلامت شغلی کارکنان از سال 1392 تاکنون
 • برگزاری جلسات فردی مشاوره و روانشناختی برای مدیران ارشد و  میانی سازمانها برای افزایش مهارتها از سال 1392 تاکنون
 • برگزاری کارگاه ایجاد انگیزش و  رضایتمندی سازمانی از سال 1392 تاکنون
 • برگزاری کارگاه برای مدیران ارشد در زمینه سلامت شغلی کارکنان از سال 1392 تاکنون
 • برگزاری کارگاه برای مدیران ارشد در زمینه مهارت تصمیم گیری و کنترل هیجانات از سال 1392 تاکنون

دوره های آموزشی گذرانده شده:

 • دوره درمان شناختی رفتاری (CBT)
 • دوره زوج درمان شناختی رفتاری (CBCT)
 • دوره تشخیص و درمان

رزرو وقت روانشناس بالینی