آموزش


آموزش های کلینیک ایران در دو دسته ی آموزش های عمومی و آموزش های تخصصی برگزار می شود. آموزش های عمومی همان طور که از اسم آن برمی آید برای عموم مردم با هر میزان سواد و آگاهی در زمینه ی روانشناسی می باشد.

و آموزش های تخصصی در سه حیطه ی کلی روانشناسی ، روانسنجی و مددکاری اجتماعی برای ان دسته از دانشجویان، روانشناسان، مشاوران، مددکاران اجتماعی و متخصصین است که تصمیم دارند علاوه بر دانسته های دانشگاهی و آزاد، مطالب و آموزش های تخصصی و حرفه ای را دریافت کنند. 

این آموزش های به گونه ای طراحی و اجرا می شود که تمام آن کمبودهای آموزشی و مهارتی متخصصین عزیزمان برطرف شود.موردی برای نمایش وجود ندارد.