CBT

فهرست خطاهای شناختی که زندگیتان را دگرگون می کند!

/list-of-cognitive-errors

همه ی ما از لحاظ شیوه تفکر اشتباهاتی داریم. با مهمترینِ آنها آشنا شوید.


درمان شناختی رفتاری (CBT) چیست و چه می کند؟

/what-is-cbt

آنچه در مورد درمان شناختی رفتاری (CBT) باید بدانید.