طرحواره درمانی

طرحواره درمانی چیست؟ طرحواره درمانگر چه می کند؟

/what-is-schema-therapy

نکات کلیدی در مورد طرحواره درمانی که باید بدانید


دکتر داود قادری

/introducing-davood-ghaderi

روانشناس بالینی | طرحواره درمانگر | درمانگر فرد و خانواده


نیوشا شهروان

/introducing-niusha-shahravan

روانشناس بالینی | طرحواره درمانگر