سوابق تحصیلی:

 • لیسانس مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با معدل، 1378
 • فوق لیسانس مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی،
 • فوق لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1383
 • دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

رتبه های تحصیلی:

کسب رتبه اول در فوق لیسانس رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق و تجارب شغلی:

 • مددکار اجتماعی مرکز روانپزشکی رازی از 9/1378 الی 4/1380 (گذراندن طرح نیروی انسانی).
 • مددکار اجتماعی شیرخوارگاه شبیر از 4/1380 الی 7/1381 ( استخدام رسمی ).
 • کارشناس امور شبه خانواده، کارشناس اطلاعات امور اجتماعی و کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی از 7/1381 الی 7/1384.
 • کارشناس گروه آموزشی مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از 7/1384 تا کنون.
 • کارشناس طراحی طرح ساماندهی منطقه دروازه غار در بهزیستی شهرستان تهران.
 • کارشناس ساماندهی آمار و اطلاعات در سازمان بهزیستی در سال 1382
 • عضو شورای نویسندگان مجله نو اندیش (مجله بهزیستی استان تهران) در سال 1383
 • مشاور صدای مشاور بهزیستی شهرستان تهران در سال 1384(یک روز در هفته).
 • صاحب امتیاز و مسئول فنی کلینیک مددکاری اجتماعی ایران از 6/1382 تا کنون.
 • مددکار اجتماعی و مشاور در کلینیک مددکاری اجتماعی ایران از ابتدای تاسیس تاکنون.
 • رابط مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت و درمان و آموزش 1386 تاکنون.

عضویت در مجامع علمی-تخصصی داخلی و خارجی:

 • انجمن جامعه شناسی ایران.
 • انجمن علمی مدد کاران اجتماعی ایران.
 • انجمن مددکاری اجتماعی ایران.
 • کمیسیون زنان و کودکان مرکز مطالعات توسعه قضایی.

سوابق آموزشی و تدریس:

 • تدریس 4 دوره مهارت های زندگی به مربیان مراکز شبانه روزی بهزیستی شهرستان تهران.
 • تدریس 4 دوره روابط با کودکان در مدارس و مهدهای شهرکهای صنعتی صنایع دفاع و دانشگاه مالک اشتر برای کارمندان.
 • تدریس درس مددکاری اجتماعی برای مراقبین سازمان زندانها در سال 1384
 • همکاری با دانشگاه شاهد در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز در سال 1380
 • همکاری با دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز از سال 1383 تاکنون.
 • همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی و احد رودهن در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز از سال 1384 تا کنون.
 • همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز در نیمسال اول 86-85
 • همکاری با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز از سال 1383 تاکنون.
 • تدریس دروس روش تحقیق در دو سال تحصیلی84-83 و 85-84 برای دانشجویان مقطع تحصیلی لیسانس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 • تدریس درس کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی در سال تحصیلی 85-84 برای دانشجویان مقطع تحصیلی لیسانس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

راهنمایی پایان نامه ها:

 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی عوامل اجتماعی موثر در سوء مصرف مواد مخدر از نظر جوانان بومی شهر تهران دفاع شدهدر تاریخ 15/10/86
 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی میزان تأثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش اضطراب بیماران قلبی در تاریخ 13/11/86

سوابق پژوهشی:

طرحهای پژوهشی:

 • بررسی علل تحمل خشونت در زنان شهر تهران (1382)، مجری: عرشی، ملیحه؛ ، بهزیستی شهرستان تهران.
 • بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در نوجوانان مراکز شبانه روزی و نوجوانان داخل خانواده(1384) عرشی، ملیحه؛ تفرشی، فرانک؛ گردی، فلور؛ خشنودی فر، مهرنوش؛ دفتر پژوهش و مطالعات سازمان بهزیستی استان تهران
 • بررسی کیفیت خدمات روستا مهدها(1378)، مجری: عرشی، ملیحه، سفارش دهنده: بهزیستی کشور، دفتر کودکان و نوجوانان.

مقالات:

 • بررسی علل پائین بودن میانگین نمرات دانش آموزان،عرشی، ملیحه؛ چاپ شده در 5 شماره روزنامه نسل فردا در تاریخ های 30 و 31 تیر ماه و2و3و4 مرداد ماه 1378
 • ارتباطات انسانی، آتش پور، سیدحمید؛ عرشی، ملیحه؛ چاپ شده درروزنامه نسل فردا درتاریخ 17 خرداد ماه 1378
 • تاثیر خانواده بر خشونت خانوادگی، عرشی ، ملیحه؛ چاپ شده در فصلنامه نو اندیش پائیز 1383
 • چاپ دو مورد مقاله جمع آوری شده در فصلنامه نو اندیش زمستان 1383 و تابستان 1384
 • پذیرش مقاله بررسی پدیده خشونت علیه زنان و عوامل موثر برآن در زنان شهر تهران (1383)، عرشی ، ملیحه؛ مجله دانش و پژوهش در روان شناسی، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.
 • سخنرانی در خصوص نظریه های مددکاری اجتماعی بالینی در همایش کلینیک های مددکاری اجتماعی ایران در 20 شهریور ماه 1385

تالیف و ترجمه:

 • زیستن با ترس( درک و مقابله با اضطراب)، تالیف ایساک ام. مارکس؛ ترجمه: تفرشی، فرانک؛ خشنودی فر، مهرنوش؛ عرشی، ملیحه؛ گردی، فلور؛ تهران: کلام شیدا، زمستان 1384
 • بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در نوجوانان مراکز شبانه روزی و نوجوانان داخل خانواده؛ پژوهشگران: تفرشی، فرانک؛ خشنودی فر، مهرنوش؛ عرشی، ملیحه؛ گردی، فلور؛ تهران: سازمان بهزیستی کشور،1385
 • مقابله با تنش های روانی، آتش پور، سید حمید؛ عرشی ، ملیحه؛ زیر چاپ.
 • روان شناسی روابط بین فردی، آتش پور، سید حمید؛ عرشی ، ملیحه؛ زیر چاپ.

پایان نامه ها:

 • بررسی نگرش مادران در خصوص نقش رابطه مادر- فرزند در گرایش فرزند به انحرافات اجتماعی ، پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی،1378
 • بررسی پدیده خشونت علیه زنان (همسر آزاری) و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر تهران در سال 1383
 • بررسی عوامل موثر بر تحمل خشونت در زنان شهر تهران در سال 1382، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی، بهار 1383

دوره های آموزشی گذرانده شده:

 • کارشناسان ستادی شبه خانواده بهزیستی استانها (13 ساعت)
 • مدیریت مشارکتی (24 ساعت)
 • راهنمای تلفنی (17 ساعت)
 • سلسله کارگاههای (8 ساعت)
 • آموزش سوء مصرف مواد و ازدواج (8 ساعت)
 • سوء استفاده جنسی و مداخله درمانی (50 ساعت)
 • مهارت های زندگی (50 ساعت)
 • مفاهیم پایه فناوری اطلاعات (12 ساعت)
 • استفاده از رایانه ویژه علوم بهزیستی (8 ساعت)
 • اطلاعات و ارتباطات (16 ساعت)
 • کارگاه 8 ساعته (NLP)
 • سرپرستان کارورزی در رشته مددکاری اجتماعی (16 ساعت)
 • واژه پردازها (26 ساعت)
 • آموزش مدیریت موثر در ارتباطات (4 ساعت)
 • صفحه گسترده ها (26 ساعت)
 • ارائه مطالب (20 ساعت)
 • کاربرد شیوه های نوین آموزش در سرپرستی دانشجویان مددکاری اجتماعی (8 ساعت)
 • تلفیق روش های عملی در کارورزی دانشجویان (8 ساعت)
 • آموزش پیش از ازدواج (24 ساعت)
 • آشنایی با اصول و فنون مداکره ویژه سازمان بهزیستی (4 ساعت)
 • فن اداره جلسات ویژه سازمان بهزیستی (4 ساعت)
 • بهداشت روانی در سازمان (4 ساعت)
 • بانکهای اطلاعاتی (26 ساعت)
 • سرپرستی در مددکاری گروهی (8 ساعت)
 • شناسایی و دستیابی به منابع و اطلاعات داخلی و خارجی (56 ساعت)
 • جایگاه رفاه اجتماعی در توسعه پایدار (16 ساعت)
 • نظریه های مددکاری فردی در کارورزی (16 ساعت)
 • بررسی نقش روان شناسی و مشاوره و مددکاری در تأمین و توسعه امنیت روانی- اجتماعی (16 ساعت)
 • توانمند سازی در مددکاری اجتماعی و مشاوره با رویکرد علوم عصب شناسی و رفتار (36 ساعت)
 • فن ترجمه تخصصی 1 و 2 (60 ساعت)
 • Pre-IELTS2 (شصت ساعت)
 • ارتباط بدون خشونت
 • اعتیاد و تروما (80 ساعت)
 • لیزرل (7 ساعت)
 • آینده پژوهی (7 ساعت)
 • تحقیق از طریق مصاحبه، مشاهده و بازدید از منزل (8 ساعت)